Самостоятелен обект в сграда с адрес Ул. ”Сан Стефано” №11, вх. Б

2399

Партида В

 

№ по ред

38

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

1450

дата

30.08.2007 год.

брой на ДВ

82

Дата

12.10.2007г.

Предмет на продажба

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.664.6.4.8, със застроена площ 75.96 кв. м., представляващ съществуващи помещения в партерния етаж на жилищна сграда № 4 (жил. блок “Люлин”, вх. Б), разположен в поземлен имот с идентификатор 56722.664.6 – УПИ І, кв. 186 по плана на гр. Плевен, заедно с прилежащо избено помещение в сутерена под него с площ 83.51 кв. м.., с адрес ул. “Сан Стефано” № 11, вх. Б, гр. Плевен.

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

 Ул. ”Сан Стефано” №11, вх. Б                                        

Обособена част от

 

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1369

дата

28.07.2011 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

№ 64

дата

19.08.2011 год.

дата на търга

26.09.2011 год.

начална цена

120 000 лв.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. “НАРМАГ” ООД - Плевен                                               

предложена цена от всеки един от участниците

120 000 лева

Купувач

“НАРМАГ” ООД – Плевен, представлявано от Петър Иванов Бетовски                                               

дата на подписване на договора

03.10.2011 год.

наименование

“НАРМАГ” ООД – Плевен, представлявано от Петър Иванов Бетовски                                                

седалище

гр. Плевен

адрес

ул. “Дойран”, №140, етаж 5

ЕИК

824106112

цена /в лева/

120 000

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

06.10.2011 год.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други