регистър - стопанска сграда с.Горталово

2768

Партида В

 

№ по ред

52

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

644

дата

29.09.2005 г.

брой на ДВ

84

Дата

21.10.2005 г.

Предмет на продажба

Масивна едноетажна стопанска сграда-скотовъден обор с площ 175 кв.м. с частичен тавански етаж със застроена площ 112 кв.м.

Местонахождение

с. Горталово

Адрес

Имот № 081005, местност”Дългата пътека”

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1540

дата

18.08.2015 г.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

63

дата

18.08.2015 г.

дата на търга

15.09.2015 г.

начална цена

3000 лева 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. място – ЗП Калоян Иванов Къдрийски

 

предложена цена от всеки един от участниците

ЗП Калоян Иванов Къдрийски – 3000 лева 

Купувач

ЗП Калоян Иванов Къдрийски

дата на подписване на договора

13.10.2015 г.

наименование

ЗП Калоян Иванов Къдрийски

седалище

Гр. Плевен

адрес

ул. „Ангел Кънчев” № 8, ет. 4, ап. 5

ЕИК

 

цена /в лева/

3000 лева 

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

13.10.2015 г.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други