регистър - магазин№2, вх.Б

2368

Партида В

 

№ по ред

51

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

471

дата

27.02.2013 г.

брой на ДВ

28

Дата

19.03.2013 г.

Предмет на продажба

Магазин № 2 с идентификатор 56722.661.9.9.26, със застроена площ 21.04 кв. м.

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1538

дата

30.07.2015 г.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

63

дата

18.08.2015 г.

дата на търга

14.09.2015 г.

начална цена

12 000 лева без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. място – Милен Венелинов Атанасов

 

предложена цена от всеки един от участниците

Милен Венелинов Атанасов – 12 000 лева без ДДС

Купувач

 Милен Венелинов Атанасов

дата на подписване на договора

07.10.2015 г.

наименование

Милен Венелинов Атанасов

седалище

Гр. Плевен

адрес

Бул. „Георги Кочев” № 10, вх. А, ет. 8, ап. 24

ЕИК

 

цена /в лева/

12 000 лева без ДДС  

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

07.10.2015 г.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други