Поземлен имот с площ 8270 кв. м., ж-к"Дружба"

1963

Партида В

 

№ по ред

41

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

122

дата

03.04.2012 год.

брой на ДВ

33

Дата

27.04.2012 год.

Предмет на продажба

  Поземлен имот с идентификатор 56722.667.996, с площ 8 337 кв. м. - урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по план за регулация на гр. Плевен – УПИ XІ – 667.996, кв. 2а, отреден за обществено-обслужващи дейности и трафопост.

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

 ул. “Александър Малинов” № 51

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 405

дата

14.12.2012 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

 3

дата

11.01.2013 год.

дата на търга

05.02.2013 год.

начална цена

250 000 лв. без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. “Радун ” ООД 

2. “Генезис ДМС” АД                                              

предложена цена от всеки един от участниците

1. “Радун ” ООД            -  400 000 лв. без ДДС

2. “Генезис ДМС” АД   -  385 000 лв. без ДДС                                         

Купувач

“РАДУН” ООД , представлявано от Елиза Любенова Георгиева                                                

дата на подписване на договора

08.03.2013 год.

наименование

“РАДУН” ООД , представлявано от Елиза Любенова Георгиева                                                

седалище

гр. Плевен

адрес

ул. “Трите бора”  № 15

ЕИК

202421733

цена /в лева/

480 000 лв. с ДДС

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

08.03.2013 год.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други