Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8720 кв.м. - находящ се в гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия” №150

1208

Партида В

 

№ по ред

43

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

1066

дата

30.09.2010 год.

брой на ДВ

84

Дата

26.10.2010 год.

Предмет на продажба

Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8720 кв.м. – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по план за регулация на град Плевен – незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ I, кв.700, отреден за обществено обслужване и производствено – складова дейност, находящ се в гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия” №150.

Местонахождение

Община Плевен, гр. Плевен

Адрес

 УПИ I, кв.700

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 598

дата

30.05.2013 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

 52

дата

14.06.2013 год.

дата на търга

 9.07.2013 год.

начална цена

300 000 лв. без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. „РСР” ЕООД 

предложена цена от всеки един от участниците

 „РСР” ЕООД – 300 000 лв. без ДДС

Купувач

„РСР” ЕООД , ЕИК 121706547 с управител  Рачо Рибаров

дата на подписване на договора

26.07.2013 год.

наименование

„РСР” ЕООД , ЕИК 121706547 с управител  Рачо Рибаров

седалище

гр. София

адрес

Район Красно село, ул.”Виктор Григорович” №3, вх. 1, партер, ап. 1

ЕИК

121706547

цена /в лева/

360 000 лв. с ДДС

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

26.07.2013 год.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други