Масивна едноетажна сграда ул."Даскал Димо" 7

2374

Партида В

 

№ по ред

39

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

850

дата

29.01.2010 год.

брой на ДВ

16

Дата

26.02.2010г.

Предмет на продажба

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.302.11, със застроена площ 49.00 кв. м., с предназначение: за друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.302, а по регулация – УПИ І, кв. 352, отреден за жилищно строителство, трафопост и подземни гаражи, находяща се в гр. Плевен, ул. “Даскал Димо” № 7

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

 ул. “Даскал Димо” № 7

Обособена част от

 

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 128

дата

03.04.2012 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

№ 33

дата

27.04.2012 год.

дата на търга

05.06.2012 год.

начална цена

38 000 лв.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. “ПЛАМЕНА” ЕООД - Плевен                                                

предложена цена от всеки един от участниците

38 000 лева

Купувач

“ПЛАМЕНА” ЕООД - Плевен, представлявано от Пламена Иванова Томова                                               

дата на подписване на договора

02.07.2012 год.

наименование

“ПЛАМЕНА” ЕООД - Плевен, представлявано от Пламена Иванова Томова                                               

седалище

гр. Плевен

адрес

ул. “Иван Вазов”, № 52, ап. 3

ЕИК

114546697

цена /в лева/

38 000

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

03.07.2012 год.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други