Магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.27

2437

Партида В
 
 
 
№ по ред
 
46
 
Решение за откриване на процедура за приватизация
 
 
 

 
471
 
дата
 
27.02.2013 г.
 
брой на ДВ
 
28
 
Дата
 
19.03.2013 г.
 
Предмет на продажба
 
Магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.27, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия етаж, със застроена площ 34.30 кв. м., заедно  с 0.5007% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град Плевен.
 
Местонахождение
 
гр. Плевен
 
Адрес
 
бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б
 
забрана за извършване на разпоредителни сделки
 
 
 

 
 
 
дата
 
 
 
разрешение за извършване на разпоредителни сделки
 
 
 

 
 
 
дата
 
 
 
Решение за определяне на метод на приватизация
 
 
 
номер
 
№ 1140
 
дата
 
26.06.2014 год.
 
Обнародвано в Държавен вестник
 
 
 
брой
 
60
 
дата
 
22.07.2014 г.
 
дата на търга
 
25.08.2014 г.
 
начална цена
 
20 000 лв. без ДДС
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
 
 
крайно класиране на участниците
 
1 място - “АУРИСМЕД”  ООД, представлявано от Ашод Таквор Дерандонян    

2 място – Димитър Сашев Митев                                          
 
предложена цена от всеки един от участниците
 
 “АУРИСМЕД”  ООД - 34 000 лв. без ДДС    

Димитър Сашев Митев  - 34 000 лв. без ДДС                       
 
Купувач
 
“АУРИСМЕД”  ООД
 
дата на подписване на договора
 
26.09.2014 год.
 
наименование
 
“АУРИСМЕД”  ООД
 
седалище
 
Гр. София
 
адрес
 
Район Триадица, ул. “Иван Денкоглу” № 2, офис 5
 
ЕИК
 
 
 
цена /в лева/
 
42 000 лева с ДДС
 
срок на плащане
 
при подписване на договора
 
схема на плащане
 
 
 

 
 
 
дата
 
 
 
основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране
 
 
 
Решение за спечелилия конкурса
 
 
 

 
 
 
дата
 
 
 
Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК
 
 
 

 
 
 
дата
 
 
 
дата на прехвърляне правото на собственост върху имота
 
01.10.2014 г.
 
други данни по преценка на органа за приватизация
 
 
 
писмено уведомление за разваляне на договора
 
 
 
изх. №
 
 
 
дата
 
 
 
данни за реституционни искове
 
няма
 
размер на идеални части при съсобственост на обекти
 
 
 
реално възстановяване на обекти
 
 
 
сключени концесионни договори
 
няма
 
дата
 
 
 
основания за разваляне на договора
 
 
 
други