Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41

2613

Партида В

 

№ по ред

45

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

471

дата

27.02.2013 г.

брой на ДВ

28

Дата

19.03.2013 г.

Предмет на продажба

Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41,с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия етаж, със застроена площ 31.18 кв. м., заедно  с 0.4552% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град Плевен.

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1085

дата

29.05.2014 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

51

дата

20.06.2014 г.

дата на търга

15.07.2014 г.

начална цена

18 000 лв. без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1 място - “АУРИСМЕД”  ООД, представлявано от Ашод Таквор Дерандонян                                              

предложена цена от всеки един от участниците

 “АУРИСМЕД”  ООД -18 000 лв. без ДДС                                     

Купувач

“АУРИСМЕД”  ООД

дата на подписване на договора

04.08.2014 год.

наименование

“АУРИСМЕД”  ООД

седалище

Гр. София

адрес

Район Триадица, ул. “Иван Денкоглу” № 2, офис 5

ЕИК

 

цена /в лева/

21 600 с ДДС

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

06.08.2014 г.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други