Магазин № 1, ет. 1, - гр. Плевен, пл. “Свобода” № 5

2242

Партида В

 

№ по ред

40

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

689

дата

25.03.2003 год.

брой на ДВ

 

Дата

 

Предмет на продажба

  Магазин № 1, ет. 1, вляво от входа с идентификатор 56722.659.427.1.2, със застроена площ 38.20 кв. м. и 1/8 идеални части от общите части и помещения на сградата, находящ се в гр. Плевен, пл. “Свобода” № 5

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

 пл. ”Свобода” № 5                                       

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 192

дата

31.05.2012 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

№ 49

дата

29.06.2012 год.

дата на търга

23.07.2012 год.

начална цена

80 360 лв.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. “ФАРЕС БИЛДИНГ” ЕООД

2. ЕТ “Александър Иванов”                                              

предложена цена от всеки един от участниците

ЕТ “Александър Иванов” – 82 360 лв.

“ФАРЕС БИЛДИНГ” ЕООД – 84 360 лв.

Купувач

“ФАРЕС БИЛДИНГ” ЕООД , представлявано от Фарес Алфарес                                               

дата на подписване на договора

21.08.2012 год.

наименование

“ФАРЕС БИЛДИНГ” ЕООД , представлявано от Фарес Алфарес                                               

седалище

гр. Плевен

адрес

ул. “Антим І-ви”  № 21, етаж 2, ап. 3

ЕИК

201952656

цена /в лева/

84 360 лв.

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

22.08.2012 год.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други