Публични регистри

Разработен по проект "Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен", финансиран от ОП “Административен капацитет”, съфинансиран от европейския съюз чрез европейския социален фонд.

Регистър на общинската собственост

Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на обществените поръчки


 

Документи