регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

1763