ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА

1848

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

            Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2017 година е в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Плевен предложения за дейността им през 2017 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Плевен.

            Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2017 година цели обединяване на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни средища, реализиращи културната идентичност на Община Плевен.

            Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на изпълняваните дейности.

             Предизвикателствата пред читалищата ги превръщат  в многоцелеви средища, а завоюваната позиция за работа в подкрепа на общността  през годините е спечелила доверието на хората.  Новата обща културна стратегия на България и Европейският съюз изискват нов манталитет и отговорности от страна на читалищата към обществото, а също и от страна на държавата към тях. 

 

            Раздел I. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ       

            На територията на Община Плевен функционират общо 35 читалища. Общата субсидирана численост за 2017г. са 104 бройки, от които 3 бройки са за Регионален експертно-консултантски и информационен център “Читалища” – Плевен.

За 2017 г. сумата за една субсидирана бройка е 7 300лв., т. е. завишението спрямо предходната 2016 г. е с 220лв. и общата сума е 759 200лв държавна субсидия  за 104 бройки. В бюджета на Община Плевен за тази година са предвидени и 15 000лв. общинска субсидия за читалищата на територията на Община Плевен.

            Разпределението на субсидиите за читалищата стават при строго спазване на Закона за народните читалища и изработените от Министерство на културата и съгласуван с Министерство на финансите  и НСОРБ “Критерии за разпределението на годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност”. Във връзка с това е изработена и анкетна карта с точково оценяване от работна група – представители на градски и селски читалища.  

В  читалищата на територията на Община Плевен членуват  3 192 души. Съществуват 64 постоянно действащи художествени колективи и над 80 временно действащи колективи с над 400 читалищни, общински, национални и международни изяви за година.

Сформирани са над 120 школи по изкуствата, клубове, кръжоци с над 3200 участници в тях. Библиотечният фонд на читалищата е обогатен през изминалата 2016 г. с  над 2800 библиотечни единици.

            Проблемът със собствеността на читалищата е решен, като им е предоставено безвъзмездно правото на ползване на сграден фонд от Община Плевен за читалищна дейност, както следва:

 

Страна по договора

Предоставен имот и адрес

и АОС

Срок по договора

Краен срок на договора

1.

Читалище Парашкев Цветков  гр.Плевен

Нежилищен имот на ул.”Парашкев Цветков” №27 с площ 87,40 кв.м., гр.Плевен.

АОС №32501/24.02.2006 год.

26.09.2007 год. за 10 год.

26.09.2017 г.

2.

Читалище Климент Браницки – гр.Славяново

Двуетажна сграда – Читалище

АОС №31193/15.04.1998 г.

26.09.2007 год. за 10 год.

26.09.2017 г.

 

3.

Народно Читалище Просвета 1907 – с.Бръшляница

Помещение на І етаж с площ 72 кв.м. от двуетажната сграда Училище

АОС №31719/23.11.2000 год.

26.09.2007 год. за 10 год.

 

 

26.09.2017 г.

 

 

 

4.

Народно Читалище Христо Ботев 27” – с.Коиловци

Първи етаж от сграда “Дом на отбраната”

АОС №31191/07.04.1998 год.

26.09.2007 г. за 10 год.

26.09.2017 г.

5.

Читалище Просвета 97 – с.Радишево

Масивна сграда – Салон и масивна пристройка

АОС №31137/19.02.1998 год.

 

26.09.2007 г. за 10 год.

26.09.2017 г.

6.

Читалище Пробуда 27 – с.Буковлък

 

Масивна едноетажна сграда с площ 137 кв.м.

АОС №31550/21.01.2000 г.

26.09.2007 г. за 10 год.

 

 

26.09.2017г.

 

 

 

7.

Народно Читалище Изгрев 29 – с.Опанец

Масивна двуетажна сграда - Читалище

АОС №31479/01.09.1999 г.

 

 

 

26.09.2007 г. за 10 год.

 

 

26.09.2017г.

 

 

 

8.

Читалище Просвета - Ясен

Двуетажна сграда – Културен дом с.Ясен

АОС №31458/14.07.1999 год.

26.09.2007 г. за 10 год.

26.09.2017 г.

9.

Народно Читалище Пробуда 90 – гр.Плевен

Две стаи от 36 кв.м. и 31 кв.м. – от втория етаж на двуетажната сграда за битови услуги в ж.к.”Дружба” до жил.бл.113

АОС №34915/16.04.2007 год.

26.09.2007 г. за 10 год.

26.09.2017 г.

10.

Читалище Наука 27 – с.Брестовец

Двуетажна сграда - Читалище

АОС №31573/01.03.2000 год.

26.09.2007 г.

за 10 год.

26.09.2017 г.

11.

Читалище Н.В.Ракитин – гр.Плевен

Масивна сграда – Читалище – ж.к.”Сторгозия”, гр.Плевен

АОС №31207/24.04.1998 год.

 

26.09.2007 г. за 10 год.

26.09.2017 г.

12.

Читалище Развитие – гр.Плевен

Едноетажна сграда – музейна сбирка с площ 85 кв.м. и масивна едноетажна сграда – Художествено ателие с площ 38 кв.м., ул.”Трапезица” №18, гр.Плевен, АОС №31362/21.01.1999 год.

26.09.2007 г. за 10 год.

26.09.2017 г.

13.

Народно Читалище Лик – гр.Плевен

1. Масивна двуетажна сграда – Читалище ул.”П.Р.Славейков” №23, гр.Плевен

АОС №31201/21.04.1998 год.

2. Две зали с площ 130 кв.м. – бул.”Данаил Попов” жил.бл.2

АОС №33822/25.01.2005 год.

26.09.2007 г.

за 10 год.

 

 

24.10.2007 г.

за 10 год.

26.09.2017 г.

 

24.10.2017 г.

14.

Читалище Извор – гр.Плевен

Сграда – Читалище с площ 433 кв.м. на ул.”Стефан Караджа” №20, гр.Плевен

АОС №31232/18.05.1998 год.

26.09.2007 г.

за 10 год.

26.09.2017 г.

15.

Народно Читалище Христо Ботев – гр.Плевен

Клуб в бл. ”Кооператор” с площ 299,86  кв.м., АОС №30021/15.04.1993

 

 

26.09.2007 г.

 за 10 год.

26.09.2017 г.

16.

Народно читалище „Христо Ботев” - с.Беглеж

Масивна двуетажна училищна сграда с площ 784 кв.м.

АОС №31171/10.03.1998 год.

22.12.2008 г.

 за 10 год.

22.12.2018 г.

17.

Читалище Кирил и Методий – с.Търнене

Библиотека с книгохранилище – ІІ етаж от Културен дом

АОС №32301/29.05.2002 год.

19.12.2008 г.

за 10 год.

19.12.2018 г.

18

Народно читалище „Пробуда 1997” с. Дисевица

Автоспирка пл.№248,кв.65,с.Дисевица

01.08.2016 г.

за 10 год.

01.08.2026 г.

19.

Читалище Изгрев 26 – с.Върбица

Втори етаж от двуетажна пристройка с площ 54 кв.м.

АОС №31445/16.06.1999 год.

30.01.2009 г. 

за 10 год.

30.01.2019 г.

20.

Читалище Н.В.Ракитин – гр.Плевен

1. Сграда на един етаж с площ 255 кв.м. зад бл.5 на Сторгозия, грПлевен. – АОС №36933

2. Клуб с площ 61,30 кв.м. – АОС №31264/18.06.1998 год.

30.01.2009 г.

за 10 год.

30.01.2019 г.

21.

Народно Читалище Христо Ботев 27 – с. Коиловци

Киносалон в бивше училище в с.Коиловци – АОС №35329/30.01.2009 год.

23.03.2009 г.

за 10 год.

23.03.2019 г.

22.

Народно читалище „Херион-1926” с.Горталово

Административна сграда с.Горталово - УПИ ХІ, кв.1- 2 бр.стаи на І-ви етаж

АОС №37416/27.02.2012 Г.

24.04.2012 г.

за 10 год.

 

24.04.2022 г.

23.

Народно Читалище Пробуждане-1897 – с. Пелишат

Масивна двуетажна сграда Културен дом с площ 510 кв.м.

АОС №33868/17.03.2005 год.

07.04.2014

за 5 год.

07.04.2019 г.

24.

Народно Читалище Асен Златаров-1939 – с.Къшин

Библиотека с площ 40 кв.м. ІІ етаж от сграда – Кметство. 

АОС№31715/17.11.2000 год.

08.04.2014 г.

за 5 год.

08.04.2019 г.

25.

Народно Читалище Пробуждане-1907 – с.Тученица

Две помещения на партерния етаж от сграда Кметство – библиотека и четалня  - 32 кв.м., книгохранилище 12 кв.м.

АОС №34984/12.07.2007 год.

07.04.2014 г.

за 5 год.

07.04.2019 г.

26.

 

Народно Читалище Христо Ботев 1927 - Бохот

Целия втори етаж с площ 327,56 кв.м. от масивна сграда.

АОС №38255/19.12.2012 год.

07.04.2014 год.

07.04.2019 г.

25.

Народно Читалище Пробуда 1927 – с.Мечка

Първи етаж с площ 254 кв.м. и Втори етаж с площ 147 кв.м.

АОС №31590/21.04.2000 год.

07.04.2014 год.

07.04.2019 г.

26.

Народно Читалище Искра-1912” – с.Гривица

Помещения с площ 100 кв.м., находящи се на ІІІ етаж от административната сграда в с.Гривица

– АОС 34928/14.05.2007 год.

20.06.2014 год.

20.06.2019 г.

27.

 

Народно Читалище Пробуда 1919 – с.Николаево

Сграда – Културен дом в с.Николаево

- АОС №30848/25.08.1997 год.

07.04.2014 год.

07.04.2019 г.

28.

Народно Читалище Цветан Спасов 1959 – гр.Плевен

1. Сграда на ул.”Петко Каравелов” №1, гр.Плевен, АОС №36867/06.06.2011 г.

2. Сгради на ул.”Петко Каравелов” №8А, АОС №39586/31.10.2013 год.

23.07.2014 год.

23.07.2019 г.

29.

Народно Читалище Пробуда-1990 – гр. Плевен

Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.659.1.4 с площ 55 кв.м., находящ се в ж.к.”Дружба” до бл.113, актуван с АОС №39828/13.12.2013 год.

16.10.2014 год.

16.10.2024 г.

Договора прекратен със споразумение от 08.11.2016 г.

30.

„Народно Читалище Наука-2000” – с. Ласкар

Помещение с площ 12 кв.м находящо се на първия етаж в сградата, актуван с АОС №31822/28.05.2001 год.

16.10.2014 год.

16.10.2024 г.

31.

„Народно Читалище Слънце – 1927” – с. Ралево

Три броя помещения с обща застроена площ 122 кв.м, актуван с АОС №41615/20.05.2016 год.

15.06.2016 год.

15.06.2026 г.

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизирането и укрепване на плевенските читалища се базира на няколко общи принципа, присъщи на читалището  като структура, а именно:

- Ефективност - насърчаване на развитието на читалищата, основаваща се на ясни цели и анализи, оценка на постигнатите резултати и корекции при допуснати слабости.

- Отчетност - системна отчетност и публичност.

- Партньорство - широко участие на различен тип партньори.

- Ефикасност – поддържане на добро съотношение между използваните ресурси   и получени резултати.

            - Прозрачност и откритост

 

Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в общината би довел до следния извод: читалищата са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Всички те се очертават вече не само като културни центрове, а и такива на гражданското общество.

Не малък дял от всички културни мероприятия са реализирани с участието на читалищата на територията на Община Плевен. Нещо повече – по всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело у нас, свързани с новите предизвикателства и европейското членство на страната ни, водещите читалища на Община Плевен вече работят и имат конкретни достижения:

 • Съхраняване на националните традиции и идентичност като най-важно изискване на националната ни културна политика, която читалищата развиват масово, разнообразно и на все по-високо равнище;
 • Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активизират гражданското общество, опитвайки се да работят по най-актуалните обществени проблеми, например социално-икономическите. Реализират се читалищни проекти, свързани с безработните, възрастните хора, хората в неравностойно положение, етническите малцинства и др.
 •  

Раздел II.   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ, ЦЕЛИ И         ПРИОРИТЕТИ

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Утвърждаване на читалищата на територията на Община Плевен като необходими и функционални културно-просветни средища с активни информационни, социални и граждански функции.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Закон за народните читалища
 2. Закон за културното наследство
 3. Закон за закрила и развитие на културата
 4. Закон за юридическите лица с нестопанска цел
 5. Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 6. Закон за обществените библиотеки
 7. Закон за авторското право и сродните им права
 8. Кодекс на труда

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

 1. Осигуряване на подкрепа за читалищата на територията на Община Плевен за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с новите предизвикателства пред българското общество и придаващи съвременна визия на читалищната дейност.

Приоритет 1: Подкрепа на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство.

 

Приоритет 2: Промяна облика на читалищата в съответствие с новите реалности.

Раздел III. МОДЕРНИЗИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА КАТО САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА В РАЙОНА-ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.

 

Цели:

1. Разширяване на социалния обхват на читалищната дейност, в това число

и с малцинствените групи, хора с физически увреждания и др.

2.Разширяване влиянието на читалищата върху цялата гама от обществени изяви на територията на района.

3.Осъвременяване на културните и социални дейности.

4. Работа по проекти, с цел задоволяване на реалните обществени потребности.

5.Съхраняване и развитие на националните традиции и обичаи.

6. Популяризиране дейността на читалището чрез рекламни дейности и др.

 

Задачи:

1. Използване  на информационните технологии и достъпа до Интернет в организацията на работа на читалището.

2. Проучване, кандидатстване и работа по проекти.

3. Постигане на конкретни практически и приложими резултати.

4. Координация и партньорство във взаимоотношенията и дейностите между читалище, общественост и власт.

5. Поддържане на културното равнище на общността с различни изяви – професионални и любителски.

      6. Укрепване на читалищата като местни институции с обществени функции.

 

Действия:

                1. Проучване на потребностите и интересите на гражданите.

 2. Търсене на партньори и съмишленици.

 3. Предлагане на нови услуги и продукти.

 4.Участие на читалищните групи, формации, клубове и индивидуални изпълнители в различни изяви.

      5. Организиране на изложби, творчески и тематични вечери,

срещи-разговори, концерти, благотворителни изяви.

      6. Организиране на културни празници в читалището на районно и градско ниво.

      7. Изготвяне на проектен фиш  от всяко читалище за кандидатстване

пред Министерство на културата при обявена такава процедура за допълваща субсидия  / за ремонт, компютърна техника или художествено- творческа дейност / .

8. Активизиране на диалога с Общината и с други културни и образователни институти и неправителствени организации за реализиране на съвместни програми и проекти и постигане на общи цели.

                                                                                                                                                                                             

Раздел IV. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  В ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ПОЛЕЗЕН ПАРТНЬОР И ЕФЕКТИВЕН УЧАСТНИК В ПРОЦЕСИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЦЕЛИ:

1. Подпомагане на културното, образователното и просветно развитие на населението на Община Плевен

2. Предлагане на равен и бърз  достъп до най-необходимата на гражданите информация и разширяване на предлаганите услуги.

3. Работа за всестранното библиотечно, библиографско и информационно осигуряване чрез използване възможностите на мрежовата информация и предоставения публичен достъп до Интернет.

 

ЗАДАЧИ:

1. Събиране, разкриване и съхраняване на българската книжовност, на световната мисъл и култура.

2. Превръщане на библиотеките в специфична среда, благоприятна за развитие на всеки.

3. Утвърждаване на библиотеките сред професионалните среди и местната общност като необходима институция за разпространение на знания, създадена и развивана в полза на обществото.

 

ДЕЙСТВИЯ:

1.Привличане на нови читатели.

2.Активно участие в проекти за развитие на отделни библиотечни дейности пред фондове, фондации, програми и др.

3.Сътрудничество с други библиотечни организации.

4.Изграждане на традиционните и автоматизиране информационно-търсещи системи – каталози, картотеки.

5.Обогатяване на библиотечните колекции в съответствие с читателските търсения чрез осигуряване на финансирането за комплектуване на нови разнообразни библиотечни документи.

6.Активно привличане на дарения от книги, периодични издания и други с цел  нарастване и обогатяване на библиотечния фонд.

 

Раздел V. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ,  ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА В ДУХА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

ЦЕЛИ:

1.Възвръщане авторитета и доверието в читалищните образователни услуги:

- школи по изкуствата, включващи индивидуално обучение в различни

  музикални класове: пиано, китара, цигулка, акордеон,ударни инструменти,

  флейта, солфеж

 - школи по езиково обучение

                         - школи по спортни танци

                         - школи по изобразително изкуство

 

2.Разширяване  на художествено - творческото направление, представено чрез профил : музика, танц, театър, литература, изобразително изкуство и участие

на любителски колективи в различни  международни и национални фестивали, конкурси и прегледи като: Международен фолклорен фестивал  -"Велико Търново", Фолклорен фестивал "Песни и танци без граници", ………………. и др.

           

            3. Организиране и провеждане от читалищата в Плевен международни и национални фестивали и конкурси като: Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово”, Национален летен фестивал на школите по изкуства при народните читалища и домове за работа с деца, Национални музикални конкурси, Национален конкурс по спортни танци, Национален литературен конкурс  и др.

 

ЗАДАЧИ:

1.Отчитане и коригиране влиянието на отрицателното въздействие на социалната среда чрез конкретни дейности: здравни лектории, беседи и разговори по теми, вълнуващи подрастващите.

2.Развиване на богата и модерна материално-техническа база.

3.Отчитане потребностите, интересите и възможностите на различни групи деца.

4.Поддържане на високо ниво на обучение и възпитание, като дейностите да не повтарят процеса на базовата подготовка.

5.Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал.

6.Повишаване на квалификацията и уменията на кадрите в читалищата за работа в съвременните условия.

 

ДЕЙСТВИЯ:

1.Издигане  качеството на обучение във всяко едно направление.

2.Диференциация  на  обучението по посока на желания и възможности на читалището.

      3. Участие в образователни проекти, съобразени с възможностите на читалището.

      4.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на работната среда.

 

Плевенските читалища са партньор на общината, но и на държавата, защото изпълняват и националната културна политика. Те имат принос в развитието на гражданското общество, в динамиката на местните процеси и активно работят за постигане на общите цели на територията на Община Плевен.

 

Раздел VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОГРАМАТА

Община Плевен финансово подпомага част от дейностите, предложени от читалищата и систематизирани в Раздел VIII в общ размер на  15 000лв.

Средствата се предоставят след приемането на тази програма от Общински съвет-Плевен и се разпределят от Комисията, която е разпределяла държавната субсидия, на база утвърдена Методика за разпределение на общинската субсидия за календарната 2017 г. утвърдена от Кмета на Община Плевен и направените предложения за дейност от всички читалища на територията на Община Плевен. Субсидията от общинския бюджет  ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между кмета на Община Плевен и съответното читалище, съгласно чл. 26а, ал.3 от ЗНЧ.

  Раздел VII.  СРОК, ОТЧЕТ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Срок за изпълнение на програмата

Срокът за изпълнение на Програмата е едногодишен в рамките на бюджетната 2017 г.

Обобщения доклад за изпълнение на Програмата за читалищна дейност се внася от Кмета на Община Плевен на следващото заседание на Общински съвет – Плевен за обсъждане и приемане. На това заседание могат да присъстват  и представителите на народните читалища – вносители на докладите.

 

Раздел VIII. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Дейност

Месец

Организатори

„Традициите са живи” – Йордановден – Богоявление и Ивановден с народния обичай „Камила” – за здраве и берекет, пресъздаден от Колектива за автентичен фолклор

януари

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Възстановка на кукерския обичай „Кьорава кобила”

януари

НЧ „Просвета-1923” с. Ясен

Честване 9-годишнината на СК „Слънце” – „Спортът – здраве и дълголетие” – участва СК „Слънце” и гости от сродни клубове от страната

януари

НЧ „Христо Ботев-1959”

Пресъздаване на обичая „Бабин ден”

януари

НЧ „Христо Ботев-1959”, НЧ „Развитие-1998”,

НЧ „Извор-1959”, НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново,

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново,

НЧ „Пробуждане 1907” с.Тученица

НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене,

НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица,

НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци,

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък, НЧ „Хр. Ботев-1925” с. Беглеж, НЧ „Херион 1926” с. Горталово

Честване 90 годишния юбилей на НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци

януари

НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци

Часове на приказката - драматизации

януари

НЧ „Извор-1959”

Здравни беседи с Клуба на инвалида и Клуба на пенсионера в квартал „Юнско въстание”

януари

НЧ „Извор-1959”

Възстановка на автентичен християнски обичай Игнажден

януари

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка

Спектакъл на ТФ „Авантюра”- честване на деня на влюбените

февруари

НЧ „Развитие-1998”

„Пълен кош с грозде – пълна бъчва с вино” – ритуално зарязване на лозята

февруари

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Концерт „Танцът е любов” – участват танцови колективи при читалището

февруари

НЧ „Христо Ботев-1959”

Честване на Трифон Зарезан – концертни програми

февруари

НЧ „Извор-1959”, НЧ „Ракитин-1969”,

НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица, НЧ „Херион 1926” с. Горталово, НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци, НЧ „Пробуждане 1907” с.Тученица, НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък

„Ти ни трябваш и  днес, Апостоле” – викторина

февруари

НЧ „Извор-1959”

Работилница за мартеници

февруари

НЧ „Христо Ботев-1959”, НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица, НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък, НЧ „Херион 1926” с. Горталово

Концерт по случай Деня на любителското творчество

февруари

Читалищата

Тематична вечер „Завръщане към подвига”, посветена на 139-годишнината от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. – участва поетичен кръжок Херикон

март

НЧ „Христо Ботев-1959”

Пролетен танцов спектакъл – участват танцовите колективи при читалището

март

НЧ „Христо Ботев-1959”

130 години от рождението на Ячо Хлебаров – български културен деец и организатор на читалищното дело, негов теоретик и организатор, редактор, журналист, преводач; човек с мащабност на мисленето и действията си

март

НЧ „Съгласие 1869”

Празничен концерт „В прегръдките на мама”,

с участие на художествено - творческите колективи при читалището и деца от ЦДГ „Ралица” за членове на БАЛИЗ                                                     

март

НЧ „Христо Ботев-1959”

„Куклената фея” – спектакъл на Балетната школа

март

НЧ „Съгласие 1869”

Детски празник ''Да посрещнем заедно Баба Марта''

март

НЧ „Христо Ботев-1959”, НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене,  НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка, НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък

Концерт „Да се поздравим с успехите” по случай Деня на самодееца

март

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

„Самарското знаме – познато и непознато, и забравено” – представяне книгата на краеведа Недю Василков

март

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Поетичен рецитал и Концерт на духовия оркестър „Поклон пред героите”

март

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

„Пролетно детско настроение” – празник за посрещане на пролетта

март

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Изложба ''Пролетна импресия'' - рисунки на деца от ПУ ''П.Р.Славейков'' и школата по рисуване и моден дизайн при читалището

март

НЧ „Христо Ботев-1959”

Празник на буквите „Азбука в рими”– участват деца от НУ „П. Евтимий” и художествено - творческите колективи при читалището

 март

НЧ „Христо Ботев-1959”

Тържество по случай Празника на жената

март

НЧ „Ракитин-1969”, НЧ „Извор-1959”, НЧ „Развитие-1998”, НЧ „ Просвета-1907” с. Бръшляница, НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Хр. Ботев-1925” с. Беглеж, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица, НЧ „Херион 1926” с. Горталово, НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци, НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново, НЧ „Пробуждане 1907” с. Тученица

Празници на буквите за първокласници

март

НЧ „ЛИК-1959”

Пролетни детски тържества

март

НЧ „ЛИК-1959”,

НЧ „Извор-1959”

Поетични четения „В скута на баба” - десетдневка на детската книга – среща с автори, творили за деца – Дора Куртева, Вана Николова, Витка Витанова

април

НЧ „Христо Ботев-1959”

Куклени камерни постановки по случай Международния ден на театъра

март

НЧ „Развитие-1998”

Великденски концерт

април

Община Плевен,

НЧ „Христо Ботев-1959”, НЧ „Парашкев Цветков-2003”,

НЧ „Цветан Спасов-1959”, НЧ „Развитие-1998”

Урок по родолюбие „Да научим повече за българските празници – Цветница, Лазарица, Векикден”

април

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка

Великденска работилница „Да нашарим яйцата”

април

НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Херион 1926” с. Горталово, НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка

НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък, НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Тематична вечер „Да си спомним за първите” по случай Международния ден на авиацията и космонавтиката

април

НЧ „Херион 1926” с. Горталово

Народен обичай Лазаруване

април

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци, НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново, НЧ „Просвета-1923” с. Ясен

„Добре дошли в дома на книгите” – въвеждане на най-младите читатели на библиотеката

април

НЧ „Ракитин-1969”,

НЧ „Извор-1959”, НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене

Ден на хумора и шегата – самодейци от театрална формация „Експрес”

април

НЧ „Извор-1959”

Детски празник „В света на приказките”

април

НЧ „Извор-1959”

Концерти по случай –Деня на Земята

април

НЧ „Извор-1959”, НЧ „Хр. Ботев-1925” с. Беглеж, НЧ „Херион 1926” с. Горталово

Участие в турнири по Спортни танци:

Плевен Дъга 2017

Plovdiv Open 2017

Купа Чирпан 2017

 

април април април

НЧ „Христо Ботев-1959”

 

Концерт „Танците в света” – Школа по спортни танци

април

НЧ „Христо Ботев-1959”

Изложба на гоблени „Картини с игла” на Тотка Велева

април

НЧ „Извор-1959”

Работилница „Баба и внуче – българска шевица-изработка на гайтани”

април

НЧ „Наука1927” с. Брестовец

Международен ден на ромите

април

НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък

Пролетен конкурс „Гозбите на баба”

април

НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци

Честване на Гергьовден – 6 май

май

НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци

Концерт „Гергьовска люлка в парка”

май

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Пролетен празник на надпяване и надиграване „С дъх на чернозем и гергьовка” - участва фолклорен детски танцов състав при читалището

 май

НЧ „Христо Ботев-1959”

Концерт „Европа танцува” ,с участие на танцови колективи при читалището - представяне танци на Европейските народи

май

НЧ „Христо Ботев-1959”

Тържествен концерт по случай 24 май

май

НЧ „Извор-1959”, НЧ „Ракитин-1969”,НЧ „Развитие-1998”, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Хр. Ботев-1925” с. Беглеж, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък НЧ „Пробуждане 1907” с.Тученица

Среща на поколенията „Кирилицата е нашата гордост”

май

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Честване 110 г. Народно читалище „ Просвета-1907” с. Бръшляница

май

НЧ „ Просвета-1907” с. Бръшляница

Честване 142 г. от рождението на Парашкев Цветков

май

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Изложба на Колектива по художествен текстил и битова тъкан „Неувяхваща хубост”

май

НЧ „Извор-1959”

Концерт „5 години Танцова формация Славяни”

май

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново

Детски шоу програми по случай завършване на учебната година и 1-ви юни

май

НЧ „Ракитин-1969”,

НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Развитие-1998”,

НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък, НЧ „Хр. Ботев” с. Коиловци

Крайгодишни училищни празненства

май

НЧ „ЛИК-1959”

Концерт, посветен на 1 юни – Международен ден на детето „Всички заедно – децата на Плевен танцуват”, с участие на художествено - творческите колективи при читалището

юни

НЧ „Христо Ботев-1959”

Участие в турнири по Спортни танци:

Купа Стара Загора 2017

Гранд купа Хасково 2017

Купа Несебър 2017

 

юни

 юни

юни

НЧ „Христо Ботев-1959”

 

„Да минем под дъгата” – празник на децата от художествените колективи

юни

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

90 години от рождението на Никола Попов – учител, литератор и писател

юни

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

VII национален фестивал „Традицията среща бъдещето”

юни

НЧ „Просвета-1923” с. Ясен

Празник на с. Буковлък – Спасов ден

юни

НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък

Конкурс за рисунка на асфалт „Рисувай с усмивка”

юни

НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Честване 90 годишния юбилей на НЧ „Хр. Ботев 1927-Бохот” с. Бохот

юни

НЧ „Хр. Ботев 1927-Бохот” с. Бохот

Участие в Петропавловски събор на народното творчество – Петропавловски манастир

юни

НЧ „Христо Ботев-1959”

Участия в турнири по Спортни танци – солово изпълнение и двойки:

ALBENA OPEN 2017 – ДП I ранг и МТ

Burgas CUP 2017

 

 

юни

юли

НЧ „Христо Ботев-1959”

 

 

Заключителен концерт на художествените колективи при читалището

юни

НЧ „Христо Ботев-1959”

180 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски: изложба на книги и публикации за Левски от края на 19 век до наши дни

юли

НЧ „Съгласие 1869”

Лятна творческа занималня

юли

НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Епиграми и сентенции „Глас народен” – представяне книгата на Йордан Бъчев

юли

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Спортен поход „По стъпките на нашите апостоли”

юли

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка

„Здравей наше лято” – лятна читалня

юли

НЧ „Извор-1959”

Летен празник на с. Брестовец под наслов „Среща на родовете”

юли

НЧ „Наука1927” с. Брестовец

Честване на 114 г. от Илинденско-Преображенското въстание

август

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Творческа вечер за Ангел Каралийчев по повод 115 години от рождението на писателя

септември

НЧ „Съгласие 1869”

Честване 110 годишнината на НЧ „Пробуждане 1907” с.Тученица

септември

НЧ „Пробуждане 1907” с.Тученица

Рекламна кампания „За повече усмивки” на Школа за музикално и танцово изкуство и Школа по английски език

септември

НЧ „Развитие-1998”

Концерт 43 години от обявяването на Славяново за град

септември

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

145 г. от рождението на Борис Сарафов

септември

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Празнично веселие „Поезия и музика” – по случай Световен ден на музиката

октомври

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Честване 116 годишнината от основаването на

читалище „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

октомври

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Концерт на Хора на учителките”Емилия Бачева”

октомври

НЧ „Извор-1959”

Руска вечер с песни и стихотворения

октомври

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Участия в турнири по Спортни танци – солово изпълнение и двойки:

Купа Стара Загора 2017

Купа Сливен 2017

Купа Шумен 2017

Купа Тунда 2017

 

 

октомври

октомври

октомври

октомври

НЧ „Христо Ботев-1959”

 

Беседа за Ванчо Джонин – македодонски войвода, заселил се в Плевен

октомври

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

90 години Народно читалище „Бъдеще-1927”

октомври

НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Творческа вечер с рецитал по творби на Петко Рачев Славейков – поет, фолклорист, преводач, общественик, публицист

ноември

НЧ „Съгласие 1869”

Тържество по случай Деня на народните будители

ноември

НЧ „Ракитин-1969”, НЧ „Извор-1959”, НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „Развитие-1998”, НЧ „Цветан Спасов-1959”

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък

Литературно четене „За вас деца” – съвременни будители на среща с децата от ЦДГ „Дружба”, посветена на Деня на народните будители. Свои творби представят Дора Куртева, Вана Николова, Витка Витанова                                                                                    

ноември

НЧ „Христо Ботев-1959”

 

Участия в турнири по Спортни танци – солово изпълнение и двойки:

Купа Загора Данс 2017

Купа Киара-Н 2017

Купа Чирпан – ОТ

Diana Cup 2017

 

 

ноември

ноември

ноември

ноември

НЧ „Христо Ботев-1959”

 

 

 

Изложба „Нашите будители”

ноември

НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Кулинарна изложба по случай Деня на Християнското семейство

ноември

НЧ „Пробуда-1990”

Честване 90 годишния юбилей на НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък

ноември

НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък

Честване 90 годишния юбилей на НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка

ноември

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка

Тематична вечер – 15 издание от цикъла „Подвиг, пизнателност, памет”, посветен на Плевенската епопея 1877 г., съвместна изява с Дружеството на писателите-Плевен

декември

НЧ „Христо Ботев-1959”

Участия в турнири по Спортни танци:

WDSF Open Ruse 2017

Burgas Р-ко и КБ

 

декември

декември

НЧ „Христо Ботев-1959”

 

Празник на възрожденската и патриотична песен

декември

НЧ „Цветан Спасов-1959”

„Моя страна, моя България” V фестивал с песните на Емил Димитров

декември

НЧ „Цветан Спасов-1959”

Литературен конкурс „Плевен в миналото и днес-свобода, право или привилегия”

декември

НЧ „Извор-1959”

Детски конкурс за най-оригинална коледна картичка „Моя бяла Коледа”

декември

НЧ „Извор-1959”

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново

Коледни училищни тържества

декември

НЧ „ЛИК-1959”

„Коледари” – ритуално обхождане по домовете, ритуала „Кукери”

декември

НЧ „Хр. Ботев 27” с. Коиловци

Хип-хоп състезание „Битката преди Коледа”

декември

НЧ „Извор-1959”

Карнавал „Коледни мечти” – изработване на новогодишна украса и сурвачки

декември

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка

Традиционни коледни дискотеки „Да се повеселим заедно” за деца начален курс от плевенски училища

 декември

НЧ „Христо Ботев-1959”

Тържествен коледен концерт „Коледо, добре си ни дошла”,

декември

Община Плевен, НЧ „Христо Ботев-1959”, НЧ „Ракитин-1969”, НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „Развитие-1998”, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Херион 1926” с. Горталово, НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци, НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък, НЧ „Пробуждане 1907” с. Тученица НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново, НЧ „Просвета-1923” с. Ясен, НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка