Годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Плевен за 2019 г.

1412