Програми

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА

1172

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА     ВЪВЕДЕНИЕ             Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2017 година…

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

1328

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година

1729

ВЪВЕДЕНИЕ Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година е в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Плевен предложения…

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г.

1123

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г. Програмата за развитие на туризма на територията на община Плевен е разработена в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, на базата…

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 г.

1036

Приложение 1 П Р О Г Р А М А    ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА  ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2013 г.     І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имотите…