Програми

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА

1925

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА     ВЪВЕДЕНИЕ             Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2017 година…

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

1821

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година

2213

ВЪВЕДЕНИЕ Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година е в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Плевен предложения…