Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

947

Файлове:

1.pdf 1.pdf

2.pdf 2.pdf

3.pdf 3.pdf

4.pdf 4.pdf

5.pdf 5.pdf