Проект на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен

2930