Предложението за Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2018 г. на Общински съвет - Плевен за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост

943