Предложение за изменение на текст на Наредба № 26 за управление, стопанисване и ползване на горски територии – общинска собственост

1293