Предложение - Промяна в нормативни актове на ОбС

1787

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Л Е В Е Н

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Алексей Зелов – ВрИД Кмет на Община Плевен,

съгл. Заповед № РД-10-16-98/06.12.2011 г. на Кмета на Община Плевен

ОТНОСНО: Промяна в нормативни актове наОбС - Плевен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.3 и чл.66, ал.3 от Закона за местните данъци и такси размерите на местните данъци и такса битови отпадъци следва да бъдат приети от Общинския съвет до 31 декември на предходната година.

Предлагам на Общинския съвет да приеме промени в две наредби – Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

Предлагам Общинският съвет да намали ставките за такса битови отпадъци, определена с Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги като ставката за юридически лица да се намали от 6 на 5 промила, а за физически лица – от 1,6 на 1,2 промила.

В Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен предлагам да се приеме промяна на данъка върху превозните средства.

В разпоредбите за патентния данък предлагам да отпадне зонирането на град Плевен в сегашния му вид и запазване на две зони – Първа – Плевен, Втора – всички останали населени места и прилагане на сега действащите ставки за ІІІ зона на град Плевен и за V зона – за всички останали населени места, с изключение на някои дейности, за които да бъде прието по-голямо намаление.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 и чл.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба№ 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен

3. Текстът на Наредбите по т.1 и т.2 са неразделна част от настоящото Решение.

ВНАСЯ:

Алексей Зелов – ВрИД Кмет на Община Плевен,

съгл. Заповед № РД-10-16-98/06.12.2011 г. на Кмета на Община Плевен


Приложения:

Файлове:

11.pdf 11.pdf

2.pdf 2.pdf