Проекти на нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17

161

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЛЕВЕН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от доц. д-р Димитър Стойков, дмн – Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането…

Предложение - Промяна в нормативни актове на ОбС

159

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ П Л Е В Е Н П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От Алексей Зелов – ВрИД Кмет на Община Плевен, съгл. Заповед № РД-10-16-98/06.12.2011 г. на Кмета на Община Плевен ОТНОСНО: Промяна в нормативни актове наОбС - Плевен УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА…