Проекти на нормативни актове

Приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходи за услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдове през 2018г.

1800

    На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.11.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по…