Проекти на нормативни актове

Предложение относно: Наредба за условията, и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен

1794

    Наредба за условията, и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен     ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. С тази Наредба се определят условията, редът и критериите за законосъобразното…

Предложение за приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

1607

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен   Относно: Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен   Уважаеми дами и господа…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

1986

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен          Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

1805

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен (приета…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

1612

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен   Уважаеми дами и господа общински съветници,  …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

1255

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен                                                     …

Наредба № 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

1829

ПРОЕКТ! Приложение № 1 към Решение №…./…….   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН     Н А Р Е Д Б А№ 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали…

Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на за местните данъци на територията на Община Плевен

1992

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От Георг Спартански – Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне  размера на местните данъци на територията на…