Проекти на нормативни актове

Проект за нова Наредба № 26 на Общински съвет - Плевен/ 14.11.2012 г.

1436

Mотивите за приемане на Новата Наредба зауправлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственостса следните: 1. Причини, налагащи приемането на нова Наредба. Действащата законодателна уредба…

Правилник за формиране, управление и разходване на средствата, постъпили в специален фонд за инвестиционни цели в здравеопазването при Община Плевен

1460

М О Т И В И за приемане на Правилник за формиране, управление и разходване на средствата постъпили в специален фонд за инвестиционни цели в здравеопазването при Община Плевен І. Причините които налагат приемането на Правилника.…

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

1591

Mотиви заприемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен 1. Причини, налагащи приемането…