Проекти на нормативни актове

Предложение за изменение на наредба №27 - Януари 2014

1664

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Проф. Д-р Димитър Стойков, дмн - Кмет на Община Плевен Относно:изменение и допълнение в НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН (Приета с…