Проекти на нормативни актове

Проект за нова Наредба № 26 на Общински съвет - Плевен/ 14.11.2012 г.

890

Mотивите за приемане на Новата Наредба зауправлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственостса следните: 1. Причини, налагащи приемането на нова Наредба. Действащата законодателна уредба…

Правилник за формиране, управление и разходване на средствата, постъпили в специален фонд за инвестиционни цели в здравеопазването при Община Плевен

909

М О Т И В И за приемане на Правилник за формиране, управление и разходване на средствата постъпили в специален фонд за инвестиционни цели в здравеопазването при Община Плевен І. Причините които налагат приемането на Правилника.…