Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен

1311