ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в Община Плевен

2633