Заключителна пресконференция по проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по Договор № BG05M9OP001-2.002-0135-C001

2644