Вътрешни правила за организацията и дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите на територията на Община Плевен

2765