ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА“,ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0135-C001

2819