Правилници

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

397

О Б Щ И Н А П Л Е В Е Н 5800 Плевен, пл. “Възраждане” 2, тел.: +359 64 800 700, факс:+359 64 84 42 30 e-mail: mayor@pleven.bg web: www.pleven.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/ ГЕОРГ СПАРТАНСКИ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Заповед № РД-10-537/17.03.2017 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ…

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в Община Плевен

590

О Б Щ И Н А П Л Е В Е Н УТВЪРЖДАВАМ: /п/ СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН: (Паулина Кирова, д.м.) дата: 20.03.2017 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в Община Плевен 2017 г. Вътрешни правила за организация на…

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1461

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН   гр. Плевен, октомври 2016 г.     Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) С Вътрешните правила се уреждат организацията и технологията…

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

505

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ             Чл.1. С този Правилник се регламентират общият ред, сигурността, охраната…