Правилник за организацията и дейността на съвета по култура към Община Плевен

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО–ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО КУЛТУРА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С настоящия Правилник се уреждат дейността, съставът, структурата и организацията на работа на Обществено-експертния съвет по култура /ОЕСК/ в Община Плевен, наричан по-долу Съвета.

Чл.2 ОЕСК се създава и осъществява дейността си на основание чл. 18, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата.

Чл.3 ОЕСК се създава със заповед на Кмета на Община Плевен.

Чл.4 ОЕСК е консултативен орган на доброволни начала към Община Плевен.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.5 Цели на ОЕСК:

/1/ Съдейства за създаването и осъществяването на дългосрочна Стратегия за развитие на културата в Община Плевен.

/2/ Подпомага дейността на Община Плевен в областта на културата.

/3/ Създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата.

Чл.6 Задачи на ОЕСК:

/1/ Обединява и координира усилията на всички органи, институции и звена, работещи в областта на културата.

/2/ Съдейства за разработването и реализирането на годишния Културен календар на Община Плевен.

/3/ Формира и изработва становища по:

т.А/ Общи и текущи въпроси, свързани с дейностите и проблемите в сферата на културата.

т.Б/ Опазване и популяризиране на културното наследство.

Т.В/ Дейността на общински и регионални културни институти, творчески съюзи и организации в сферата на културата.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

СТРУКТУРА

Чл.7 ОЕСК се състои от:

/1/ Оперативно бюро с председател началник-отдел „Култура” и двама експерти от отдел „Култура”.

/2/ Представители на културни институти и организации, фондации, НПО, творчески съюзи, медии, общественици, изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата.

Чл. 8 Участието в ОЕСК е доброволно и на обществени начала.

Чл.9 Персонални промени в състава на ОЕСК се утвърждават от Кмета на Община Плевен.

Чл. 10 Поименният състав на ОЕСК се определя въз основа на постъпили писмени предложения до Кмета на Община Плевен в срок до 10 /десет/ работни дни след влизане в сила на настоящия Правилник.

/1/ Численият състав се определя от Кмета на Община Плевен, но не повече от 19 човека.

/2/ Кметът има право да предложи до 3 човека допълнително, извън квотата по чл.10, т. 1

/3/ Мандатът на ОЕСК се определя в заповедта на Кмета, но за не повече от 4 години.

Чл. 11 Председателят на ОЕСК :

т. А/ Свиква и ръководи заседанията на ОЕСК.

т. Б/ Ръководи текущата работа на Съвета и отговаря за спазването на този Правилник.

Т. В/ Информира обществеността за взетите от Съвета решения.

Чл.12 Секретар на Съвета е експерт от отдел „Култура”.

/1/ Секретарят се определя със заповед на Кмета на Община Плевен.

/2/ Секретарят води протокола от заседанията на Съвета.

/3/ Секретарят съхранява архива на Съвета.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл.13 Съветът се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на 3 месеца.

Чл.14 Секретарят уведомява членовете на Съвета за заседанията и дневния ред.

Чл. 15 При необходимост Председателят кани за становище външни експерти, но без право на глас.

Чл. 16 Членовете на Съвета участват лично в заседанията. Отсъстващ член представя писмено становище по въпросите от дневния ред, без то да се счита за упражнено право на глас.

Чл.17 Член, неучаствал в три поредни заседания без уважителна причина, по предложение на Съвета се освобождава от Кмета на Общината и се назначава нов.

Чл.18 Заседанията се считат за редовни при присъствието на половината членове плюс един.

Чл.19 Решенията се вземат с явно гласуване.

Чл.20 Решенията на Съвета се протоколират и се подписват от всички присъстващи.

Чл.21 Всеки гражданин на Плевен може да представи на Съвета писмено становище за развитието на културата и изкуството.

Чл.22 Заседанията на Съвета са открити за журналисти и граждани.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 23 Кметът на Община Плевен изменя или допълва Правилника по предложение на 2/3 от членовете на Съвета.