Актуализирана структура на администрацията подкрепи местният парламент

3525

   На пряко подчинение на кмета на Община Плевен ще бъдат отделите „Правно и нормативно обслужване”, „Вътрешен одит”, „Връзки с обществеността и протокол”, „Информационни технологии”, „Местно самоуправление” и „Култура”. Към ресора на заместник-кмета „Финанси и икономика”, където са дирекциите „Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността” и „Приходи от местни данъци и такси” преминава дирекция „Икономическо развитие”. Заместник-кметът по обществен ред и сигурност ще координира дейностите на отделите „Обществен ред и сигурност”, „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, както и дейността на Инспектората и Звеното по вътрешна охрана. Заместник-кметът по „Европроекти и хуманитарни дейности” ще координира дейността на дирекция „Европроекти”, както и отделите „Образование” и „Здравеопазване и социални дейности”.
   На пряко подчинение на заместник-кмета „Териториално развитие” освен дирекциите „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” и „Архитектура, градоустройство и териториално и селищно устройство” преминава и сектор „Земеделие и гори”.
Работата на отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм” и секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще координира заместник-кметът по младежки дейности, спорт и туризъм.

Свалете в PDF