Допускат петима кандидати до интервю за социални работници по проект „Приеми ме 2015”

2383

   Петима са допуснатите до следващ етап за участие в конкурса кандидати за длъжността „Социален работник” по проект „Приеми ме 2015”. Той се финансира по Договор BG05М9ОР001 - 2.002 – 0132 - С01 от 01.12.2015г., сключен между МТСП и АСП, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015” на ОП РЧР 2014-2020. Комисията за разглеждане на постъпилите заявления реши, че други четирима кандидати отпадат, тъй като не са представили документи, еднозначно доказващи покриването  на минималните изисквания за професионален опит.
    Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.02.2016 г. от  13.30 ч. в Актовата зала на първия етаж на Община Плевен, пл. „Възраждане” №2. Редът на интервюиране ще бъде по реда на постъпване на подадените заявления. Индикативно време за интервюиране на един кандидат – 20 минути.
    Настоящото съобщение е поставено на видно място на информационното табло в сградата на Община Плевен и е публикувано на интернет страницата на Община Плевен.

Свалете в PDF