Започна плащането на местните налози

3615

  Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 година започна на касите в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” в гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков” № 21.
   Плащането на задълженията  може да се извършва и чрез банков превод в „Българо-Американска кредитна банка” АД - офис Плевен, по сметка: BIC BGUSBGSF, IBAN BG85BGUS91608404113900 и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци, 44 23 00 – данък превозни средства, 44 14 00 – патентен данък, 44 28 00 – туристически данък.
   Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства се извършва на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите до 30 април целия размер се прави отстъпка от 5%.
   За размера на дължимия данък недвижими имоти и такса битови отпадъци собствениците ще бъдат уведомени с печатно съобщение до март. Проверка за размера на задълженията може да се извърши на Интернет страницата на Община Плевен.
   Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2016 година, следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. Подалите данъчна декларация до 31 януари и заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка от 5%.
   Лицата, предоставящи хотелиерски услуги, подават данъчна декларация до 30 януари за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
   Декларациите могат да се получат от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” или да се изтеглят от Интернет страницата на Община Плевен. За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години се начисляват лихви просрочие и за същите се прилагат процедури за принудително събиране чрез НАП и съдебни  изпълнители.
   Работното време за плащания на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен е от 8.30 ч. до 17.00 ч., без прекъсване. Плащанията се извършват на гишета от № 1 до № 5.
   Работното време за прием и издаване на данъчни документи и всякакъв вид консултации е от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
   Телефони за справки и запитвания – 064/889 488, 889 472, 889 473, 889 459, 889 463.

Свалете в PDF