Годишния си отчет представи комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

3609

Годишния си отчет представи комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

По Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора са били разпространени 6 теми в тираж от 1500 бр. В рамките на Програмата на МКБППМН за 2015 г. са реализирани теми по превенция на трафика на деца с цел трудова и сексуална експлоатация. Обхванати са над 200 деца от три основни училища на тема: „Преди да тръгнеш - помисли”. С учениците е проведено семинарно занятие, в което се запознават с явлението трафик. Дадена им е била възможност да формират емоционално-ценностни отношения към това деяние, което българските и международни закони определят като престъпление. Детайлно са разгледани различните форми на трафик, на децата са раздадени информационни материали, изработени от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, под формата на брошури с информация относно трафика на хора, както и институциите, към които могат да се обърнат за помощ. Местната комисия за БППМН – Плевен е работила активно по превенцията и намаляването на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните.Реализирана е превантивна програма за превенция на асоциалното поведение сред децата в начален курс с ученици от три основни училища в гр. Плевен. Дейностите по програмата са съобразени с възрастовите особености на децата, конкретните за училището проблеми, свързани с прояви на асоциално поведение. Обхванати са всички паралелки от V до VІІІ клас. Проведени са обучителни модули по различни актуални теми като: „Дисциплина, правата и отговорностите в училище”, „ Запознаване с дейността на МКБППМН”, „ Училище без агресия и тормоз”, „Наркотици – видове, вреда и последствия” и „Трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация”. Обученията са осъществени от специалисти на МКБППМН и „Превантивно-информационен център по наркотични вещества” към Община Плевен. Част от децата с възпитателен надзор са посетили Плевенски районен съд, където са се осъществили три срещи с прокурори и съдии, които разясниха различните последствия и наказания по НК и НПК. Съгласно чл.10 от ЗБППМН са били предприети мерки за социална закрила на 8 деца, нуждаещи се от помощ. През годината МКБППМН е насочила към ОЗД общо 12 деца. Комисията е поддържала редовни контакти с настанените лица в СПИ „Хр. Ботев” – с. Варненци, ВУИ – гр. Ракитово и с. Подем, както и в Поправителен дом – с. Бойчиновци, за протичането на корекционно-възпитателния им процес. Подпомогнати са финансово 5 деца. Ръководството на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Плевен,е отделила голямо внимание на правилната подготовка, организиране и разглеждане на възпитателните дела. На основание чл.16 от Закона през отчетния период са проведени и решени общо 64 възпитателни дела с 64 лица. Отделно по чл. 41 са определени обществените възпитатели на 20 малолетни и непълнолетни лица. Данните в отчета сочат, че болшинството от престъпленията и противообществените прояви – общо 50 (78%) са извършени в гр. Плевен, , а другите 14 /22%/ - в някои селища на общината – гр.Славяново, с.Буковлък с.Ясен,с.Мечка, с.Николаево, с.Беглеж и др. От общо регистрираните 64 малолетни и непълнолетни – 44 са извършили престъпления – 17 малолетни и 27 непълнолетни. В отчета бе посочено доброто взаимодействие на Местната комисия с другите институции в града, като кампаниите по превенция са се осъществявали главно със съдействието на училищните ръководства и медиите в общината. Много добро е сътрудничеството с инспекторите от Детска педагогическа стая, с отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане", Районен съд-Плевен и Регионален инспекторат по образование.

Свалете в PDF