Извеждат деца от дом „Детелина” в двата незаети центъра за настаняване от семеен тип

2957

Извеждат деца от дом „Детелина” в двата незаети центъра за настаняване от семеен тип

   От децата, настанени в Дома за медико-социални грижи в Плевен, 14 са навършили 3-годишна възраст, но те са с тежки заболявания и изискват денонощна медицинска грижа, която не би могла да се предоставя в новоизградените центрове. Решаването на проблема е в промяна на целевата група, а от там - и в статута на тези центрове, като те се преобразуват за деца/младежи без увреждания. Така в тях могат да бъдат изведени деца от Дома за деца, лишени от родителска грижа, „Детелина”, в който са настанени деца без увреждания на възраст от 3 до 7 години. Домът е с капацитет 50 места, но в момента са настанени 30. ДДЛРГ „Детелина” е една от трите, останали незакрити институции от този тип в страната. С промяната ще се осигурят по-добри условия за живот в среда, близка до семейната, на децата без родители. Освен това ще се изпълни предназначението на тези центрове – в тях да бъдат настанени деца, изведени от специализирани институции.
   Съветниците решиха преобразуването да е с дата 01.03.2016 г. Кметът на Община Плевен трябва да представи решението на Общинския съвет пред Регионалната дирекция „Социално подпомагане” - Плевен, за изготвяне на предложение до Агенцията за социално подпомагане.

Свалете в PDF