Депозиран е проектът за Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия

1582

   На 01.03.2016 г. Община Плевен съвместно с Община Долна Митрополия депозираха за одобрение проектно предложение на основание покана за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”, Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси”, Приоритетна ос 1 „Води” на ОПОС 2014-2020. Проект „Интегриран воден цикъл Плевен –Долна Митрополия” има за цел да подобри водния цикъл на агломерациите Плевен, Тръстеник, Долна Митрополия, Ясен и Буковлък за постигане на целите на различните стратегически документи на местно, регионално и национално ниво.
  В предложението са включени: - „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на обща пречиствателна станция за отпадни води – Плевен за група населени места от общините Плевен и Д. Митрополия” с капацитет - 130670 е.ж., включване на отпадъчните води, образувани от агломерациите Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен, попадащи в обсега на Инвестиционното предложение; изграждане на ВиК мрежи на Ясен, Буковлък, Долна Митрополия и Тръстеник - рехабилитация на главни и второстепенни водопроводни клонове и сградни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни клонове и второстепенни клонове и сградни отклонения; изграждане на нова дъждовна канализация; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) гр. Тръстеник и с. Ясен и канализационен колектор.
 

Свалете в PDF