СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 701 / 23.03.2016г.

907

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ 701 / 23.03.2016г.
 
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-645/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-646/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-647/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-648/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-649/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-650/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-651/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-652/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-653/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-654/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-655/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-656/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-657/14.03.2016г.
До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-658/14.03.2016г.
 
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
 
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
 
Орган по приходите : Ваня Атанасова
 
Дата на поставяне: 23.03.2016г.
Дата на сваляне: ……………………