СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 703 / 23.03.2016г.

981

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№  703 / 23.03.2016г.
 
 
До Илиан Асенов Пацев                              за покана №ПДП001665/27.08.2015г.
До Емилиян Димитров  Лазаров                  за покана №ПДП002000/06.11.2015г.
До Емилиян Димитров  Лазаров                  за покана №ПДП002001/06.11.2015г.
До Велислав Руменов Гетов                        за покана №ПДП002038/16.11.2015г.
До Ивайло Кирилов Димов                          за покана №ПДП002055/18.11.2015г.
До Велика Ангелова Кръстева                     за покана №ПДП002150/26.11.2015г.
До “Лео Транс 2010” ООД                            за покана №ПДП002153/26.11.2015г.
До Николай Данаилов Дичев                      за покана №ПДП002162/30.11.2015г.
До Пламен Богданов Спасов                       за покана №ПДП002191/02.12.2015г.
До Пламен Богданов Спасов                       за покана №ПДП002192/02.12.2015г.
До Иванка Иванова Трейкяшка                  за покана №ПДП002245/15.12.2015г.
До Цветко Георгиев Трейкяшки                 за покана №ПДП002246/15.12.2015г.
До Ганчо Тодоров Найденов                      за покана №ПДП000082/11.01.2016г.
До Иванка Недялкова Наковска                 за покана №ПДП000085/12.01.2016г.
До Зоя Симеонова Цонева                         за покана №ПДП000088/13.01.2016г.
До Роман Георгиев Радев                          за покана №ПДП000089/13.01.2016г.
До Георги Господинов Иванов                  за покана №ПДП000090/13.01.2016г.
До Захарина Стерева Иванова                  за покана №ПДП002438/18.12.2016г.
 
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ  с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Орган по приходите : Цветомира Цветкова
Дата на поставяне:      23.03.2016 г.  
Дата на сваляне:…………………………