СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 927 / 14.03.2016г.

1030

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974

 СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ 927 / 14.03.2016г.
 
До КЪМПАНИ БИЛД КОМЕРС ООД                          за АУПВ №107-576/07.03.2016г.
До НИНАЛДИ ПРОТЕКШЪН ООД                            за АУПВ №107-710/23.03.2016г.
До НИНАЛДИ ПРОТЕКШЪН ООД                            за АУПВ №107-711/23.03.2016г.
До НИНАЛДИ ПРОТЕКШЪН ООД                            за АУПВ №107-712/23.03.2016г.
До ЗДРАВКО БОЯДЖИЕВ ТРЕЙДИНГ ЕООД             за АУПВ №107-526/24.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-487/19.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-488/19.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-489/19.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-490/19.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-491/19.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-492/19.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-493/19.02.2016г.
До ИЗВОР 2015 ЕООД                                            за АУПВ №107-494/19.02.2016г.
До ДИМИТРОВ МВ ЕООД                                       за АУПВ №107-527/25.02.2016г.
До ДИМИТРОВ МВ ЕООД                                       за АУПВ №107-528/25.02.2016г.
До КАРАТО-С ЕООД                                              за АУПВ №107-555/01.03.2016г.
До КАРАТО-С ЕООД                                              за АУПВ №107-556/01.03.2016г.
До КАРАТО-С ЕООД                                              за АУПВ №107-557/01.03.2016г.
До КАРАТО-С ЕООД                                              за АУПВ №107-558/01.03.2016г.
До КАРАТО-С ЕООД                                              за АУПВ №107-559/01.03.2016г.
До КАРАТО-С ЕООД                                              за АУПВ №107-560/01.03.2016г.
До КАРАТО-С ЕООД                                              за АУПВ №107-561/01.03.2016г.
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
 
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
  
Орган по приходите : Ваня Атанасова
 
Дата на поставяне: 14.04.2016г.
Дата на сваляне: ……………………