СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1109 / 09.05.2016г.

964

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974 
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№  1109 / 09.05.2016г.
 
 
До Красимир Росинов Георгиев                    за АУПВ № 107-1/05.01.2016г.
До Румен Петрушев Николов                        за АУПВ № 107-2/05.01.2016г.
До Миглена Наскова Кьостер                        за АУПВ № 107-15/07.01.2016г.
До Анелия Иванова Иванова                         за АУПВ № 107-16/07.01.2016г.
До Анелия Иванова Иванова                         за АУПВ № 107-17/07.01.2016г.
До Александър Христов Георгиев                за АУПВ № 107-28/11.01.2016г.
До Александър Христов Георгиев                за АУПВ № 107-29/11.01.2016г.
До Валентина Иванова Георгиева                за АУПВ № 107-31/11.01.2016г.
До Елисавета Коцева Симеонова                  за АУПВ № 107-38/12.01.2016г.
До Емил Маринов Цветанов                         за АУПВ № 107-40/12.01.2016г.
До Силвия Иванова Първанова-Поповска       за АУПВ № 107-48/13.01.2016г.
До Лилян Александров Парашкевов              за АУПВ № 107-260/27.01.2016г.
До „Алиса” ЕООД                                          за АУПВ № 107-537/26.02.2016г.
До “Мак” ЕООД                                              за АУПВ № 107-679/17.03.2016г.
До „Инвика” ООД                                          за АУПВ № 107-707/22.03.2016г.
До „Бейк трейдинг” ЕООД                            за АУПВ № 107-764/31.03.2016г.
До „Модулато” ЕООД                                    за АУПВ № 107-770/01.04.2016г.
До „Миливан” ЕООД                                     за АУПВ № 107-774/04.04.2016г.
До „Миливан” ЕООД                                     за АУПВ № 107-775/04.04.2016г.
До „Миливан” ЕООД                                     за АУПВ № 107-776/04.04.2016г.
До „Миливан” ЕООД                                     за АУПВ № 107-777/04.04.2016г.
До „Миливан” ЕООД                                     за АУПВ № 107-778/04.04.2016г.
До „Миливан” ЕООД                                     за АУПВ № 107-779/04.04.2016г.
До „Еф Екс” ЕООД                                         за АУПВ № 107-849/18.04.2016г.
До „Марти-2000” ЕООД                                 за АУПВ № 107-867/21.04.2016г.
 
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  
№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Орган по приходите : Цветомира Цветкова
Дата на поставяне:     09.05.2016 г.  
Дата на сваляне:………………………….