СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1191/ 25.05.2016г.

1073

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№ 1191/ 25.05.2016г.
 
До „ ЛДП-Логистик ”  ЕООД                           за АУПВМДДД  №107-668/15.03.2016г.
До „ Бона-Фито”  ЕООД                                 за АУПВМДДД  №107-671/16.03.2016г.
До „ Хобот Транс”  ООД                                за АУПВМДДД  №107-691/21.03.2016г.
До „ Хобот Транс”  ООД                               за АУПВМДДД  №107-692/21.03.2016г.
До ЕТ„ Лъчо-89-Лъчезар Янчев”                   за АУПВМДДД  №107-714/23.03.2016г.
До ЕТ„ Лъчо-89-Лъчезар Янчев”                   за АУПВМДДД  №107-715/23.03.2016г.
До Лъчезар Иванов Янчев                            за АУПВМДДД  №107-716/23.03.2016г.
До Лъчезар Иванов Янчев                            за АУПВМДДД  №107-717/23.03.2016г.
До Красимир Трифонов Крумов                   за АУПВМДДД  №107-740/25.03.2016г.
До Момчил Георгиев Бадиков                       за АУПВМДДД  №107-749/28.03.2016г.
До Светлин Христов Петров                         за АУПВМДДД  №107-765/31.03.2016г.
До „Адабт” ЕООД                                          за АУПВМДДД  №107-799/11.04.2016г.
До Пламен Христов Христов                         за АУПВМДДД  №107-800/11.04.2016г.
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Орган по приходите :  Грета Караиванова
 
Дата на поставяне:      25. 05.  2016г.