СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1259/ 13.06.2016г.

938

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№ 1259/ 13.06.2016г.
 
 
До Тихомир Иванчев Тилев                         за АУПВМДДД  №107-672/16.03.2016г.
До Тихомир Иванчев Тилев                         за АУПВМДДД  №107-673/16.03.2016г.
До ЕТ„ Ивес-Искрен Асенов”                        за АУПВМДДД  №107-744/28.03.2016г.
До ЕТ„ Ивес-Искрен Асенов”                        за АУПВМДДД  №107-745/28.03.2016г.
До ЕТ„ Ивес-Искрен Асенов”                        за АУПВМДДД  №107-746/28.03.2016г.
До ЕТ„ Ивес-Искрен Асенов”                        за АУПВМДДД  №107-747/28.03.2016г.
До ЕТ „Владимир Александров”                   за АУПВМДДД  №107-763/31.03.2016г.
До „Мишел стил” ЕООД                                за АУПВМДДД  №107-822/13.04.2016г.
До Мая Славова Калчева                             за АУПВМДДД  №107-845/15.04.2016г.
До Иво Иванов Паскулов                             за АУПВМДДД  №107-851/18.04.2016г.

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Орган по приходите :  Грета Караиванова
 
Дата на поставяне:      13. 06.  2016г.  
Дата на сваляне:          ……… 2016г.