СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1411/ 06.07.2016г.

991

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№ 1411/ 06.07.2016г.
 
До „ Ка Ви Ка - 3 ”  ЕООД                              за АУПВМДДД  №107-847/18.04.2016г.
До Борислав Райков Петров                          за АУПВМДДД  №107-853/18.04.2016г.
До Борислав Райков Петров                          за АУПВМДДД  №107-854/18.04.2016г.
До „ Христов 12 ”  ООД                                 за АУПВМДДД  №107-881/26.04.2016г.
До Димитрийка Георгиева Недкова              за АУПВМДДД  №107-896/28.04.2016г.
До Димитрийка Георгиева Недкова              за АУПВМДДД  №107-897/28.04.2016г.
До „ Джордж 1971 „ ЕООД                             за АУПВМДДД  №107-919/11.05.2016г.
До Лъчезар Светославов Стефанов               за АУПВМДДД  №107-1072/01.6.2016г.
До Лъчезар Светославов Стефанов               за АУПВМДДД  №107-1073/01.6.2016г.
До Красимир Петров Киров                          за АУПВМДДД  №107-1122/06.6.2016г.
До Красимир Петров Киров                          за АУПВМДДД  №107-1123/06.6.2016г.
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Орган по приходите :  Грета Караиванова
 
Дата на поставяне:      06. 07.  2016г.