Конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС: за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен, намиращ се в гр. Плевен, ул.”Бъкстон”, кв.383, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион №9 с размери 2

1777

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.14 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.44, ал.2 във връзка…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС: за отдаване под наем за срок от 10/десет/години на сграда за битови услуги – обществена тоалетна с площ 63.00кв.м, находяща се в парка към къща-музей ”Цар Освободител Александър II”

1790

На основание чл.14, ал. 1 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, чл.76, т.1, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местната власт и…

ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга “Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, Община Плевен

1941

На основание чл. 44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, от Закон за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.18 и чл.18а, ал.3 от Закон за социално подпомагане и чл.37, чл., чл.38, чл.39 и чл.39а от Правилник за прилагане на…

Заповед № РД-10-230/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет "Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 177001, отдел 244-о, землище с.Бохот

1656

Заповед № РД-10-230/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет "Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 177001, отдел 244-о, землище с.Бохот

Заповед № РД-10-231/22.02.201Зг. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '\Цобив на дървесина от Общински горски територии" за обект: част от имот 000125, отдел 316- п. землище с.Коиловци

1699

Заповед № РД-10-231/22.02.201Зг.за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '\Цобив на дървесина от Общински горски територии" за обект: част от имот 000125, отдел 316- п. землище с.Коиловци

Заповед № РД-10-232/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '"Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 000162, отдел 248-ш, землище с.Тученица

1746

Заповед № РД-10-232/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '"Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 000162, отдел 248-ш, землище с.Тученица