Утвърден образец на Приложение №4 /заявление за участие по процедурата/, съдържащ списък на необходимите документи

1632

Образец на Приложение №4 / Заявление за участие по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" до Община Плевен.

Към Заявлението трябва да са приложени  и  следните документи:

Списък на приложените документи:

 1. Справка за ССО /по образец Приложение 5 от Приложение 11/ - оригинал;
 2. Покана за провеждане на общо събрание на - по образец Приложение № 6 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 3. Протокол за поставяне на поканата по - /по образец Приложение № 7 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 4. Протокол от общото събрание на СС, нотариално заверен, съдържащ решения за участие - копие, заверено „Вярно с оригинала“ -по образец Приложение № 8 ; (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС).
 5. Друго /следва да се опише/:
  1. Удостоверение за вписване в публичния регистър на Община Плевен - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  2. Доказателство за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  3.  Протокол от общо събрание /ОС/ на собствениците, съдържащ решение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп - копие, заверено „Вярно с оригинала“ - по образец Приложение № 12 ;
  4.  Обследване за енергийна ефективност /доклад и резюме/, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ - оригинал;
  5.  Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ - оригинал;
  6.  Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ – оригинал;
  7.  Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите – оригинал, регистриран в Община Плевен;
  8. Архитектурно заснемане на сградата или технически проект /ако е приложимо/ -оригинал;
  9.  Декларации за минимални и държавни помощи, попълнени по образец /Приложение № 3/ от всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, който извършва стопанска дейност, описани в Приложение 5 – оригинали - …… броя;
  10.  Декларации от собствениците на самостоятелни обекти, нечленуващи в СС /по образец Приложение № 9  (ако е приложимо) – оригинали - ….. броя.
Свалете в PDF