СТАРТИРА ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

2002

 

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН Е  

09 МАЙ 2023 Г. 17:00 ЧАСА

Община Плевен  уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/ и на интернет страницата на МРРБ на следните адреси:

Тази процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретните цели са:

  • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
  • Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
  • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
  • Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
  • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
  • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Общият размер на средствата за тази процедура е 1 129 881 600 лева с ДДС.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно изискванията, посочени в условията за кандидатстване, Община Плевен не може да получи финансиране, надвишаващо лимита от  50 000 000 лева.

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на предложения, които се подават от Община Плевен като водещ партньор. Те се оценяват и класират от оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ в съответствие с критериите, посочени в насоките за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.05.2023 г.

Изискуемите документи се подават в сградата на Центъра за административно обслужване на граждани на адрес гр. Плевен пл. „Възраждане“ №4 в запечатан плик от Председателя на СС.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Плевен ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17.00 ч. на 09.05.2023 г., като след този срок Община Плевен няма да приема заявления от СС за участие.

На интернет страницата на Община Плевен е достъпен образец на Приложение 4 Заявление за участие по процедурата, което заедно с описаните необходими документи трябва да се подаде от СС. 

Образците на приложенията са налични на следните линкове:

Документи необходими за Сдружение на собствениците (СС) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ | Община Плевен (pleven.bg)

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ | Община Плевен (pleven.bg)

 

Свалете в PDF