ЗАПОВЕД РД-10-1447/31.10.2016г. ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

2378

Райони и населени места на територията на Община Плевен, в които през 2017г. ще се извършват услугите събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци, както и за почистване на териториите за обществено ползване.