Съобщение за заповед №РД-12-198/13.05.2019 год.

2242

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА „И-Р” ООД
ХР. С. С.
РАЙОН М., Ж.К. М. №3,
УЛ. „Г. Б.” №1
ГР. СОФИЯ 1712

 

Уведомяваме Ви, че е издадена заповед №РД-12-198/13.05.2019г. за премахване на преместваем обект, представляващ „бариера от лека метална конструкция, с дължина около 4м, монтирана върху метални тръби с ф50мм, разположени от двете страни на пътя”,  находящ се в  ПИ 55765.149.16 по КККР на с. Пелишат, община Плевен.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в отдел „Строителен контрол”, сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” №2, ет. 4, стая 96.

Възражения  срещу заповедта могат да бъдат подавани по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Плевен, в 14- дневен срок от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на община Плевен, като жалбите и протестите не спират изпълнението й, съгласно чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ.