Заповед № РД-10–1545/ 04.10.2013г.

1895

ПРОТОКОЛ

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД - 10 – 1545/04.10.2013г. на проф.д-р Димитър Стойков, дмн - Кмет на Община Плевен, за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие с предварително представяне на предложенията в открит конкурс с предмет “Добив на дървесина от общински горски територии” съгласно чл.22 на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти за обект: имот с кадастрален номер 061008, землище с.Тодорово, отдел 277-г съгласно ЛУП от 2005г., акациева дървесина – 169 пл.куб.м дърва за огрев.

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Ангелова - началник сектор “ЗГ”;

ЧЛЕНОВЕ:

1.Драгомир Стойчев – главен юрисконсулт отдел “ПНО”;

2.Лилия  Петрова – главен експерт сектор “ЗГ”; замества Георги Цоков, който отсъства по уважителни причини;

3.инж.Мая Димова – главен специалист сектор “ЗГ”;

4.Анелия Нанкова – главен експерт отдел “Финансов контрол”

се събра на 07.10.2013г. от 11:00 часа в Актова зала на Община Плевен, етаж 1, за разглеждане на подадените оферти.

В указания срок – до 16:00 часа на 03.10.2013г. няма постъпили оферти за участие в конкурса.

Повторно събиране на комисията ще се проведе на 10.10.2013г. по същото време и на същото място за разглеждане на евентуално постъпили оферти в срок до 16:00 часа на 09.10.2013г.

Комисията приключи своята работа в 11 часа и 6 минути и Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави на 07.10.2013г. и цялата документация се предава на Възложителя за съхранение.

Председател:

Десислава Ангелова – нач.сектор “ЗГ” ……………………………………

Членове:

1.Драгомир Стойчев – гл.юрисконсулт отдел “ПНО” …………………....…

2.Лилия Петрова – гл.експерт сектор “ЗГ” ……………………….

3.инж.Мая Димова – гл.специалист сектор „ЗГ” ..................................................

4.Анелия Нанкова – гл.експерт отдел “Финансов контрол” …………………