ЗАПОВЕД № РД 10-785 към Людмил Маринов Съботинов

2012

ЗАПОВЕД
№ РД 10-785
град Плевен,  12.06.2014г.

 

 

            С Уведомление № РД 94Л – 792 - 1/21.05.2014г. на Кмета на Община Плевен отправено към Людмил Маринов Съботинов  с постоянен адрес:  гр. Славяново, ул.“ Цанко Бакалов” №3, е даден срок за доброволно освобождаване на общински имот, представляващ земеделска земя – пасище, мера с номера по КВС както следва:

 имот № 000385 с площ 89,999дка, категория VI, в местност „няма„ при граници и съседи: 000173 полски път на Община Плевен, 501250 нива на Ефросина Йорданова Мензилева, 000176 полски път на Община Плевен, 508150 нива на Димитър Атанасов Цинев, 508160 нива на „Агро Поа Инвест“ АД, 508171 нива на Светлозар Иванов Дичевски, 508172 нива на Светослав Аспарухов Лазаров, 508181 нива на “С. И. Г“ ООД, 508182 нива на Ристем Мехмед Халкоглу, 508190 нива на „Агро Поа Инвест“ АД, 000165 полски път на Община Плевен находящ се в землището на гр. Славяново, и със същото е предупреден, че е открито производство за издаване на заповед по чл.65 от Закон за общинската собственост за принудителното му изземване.  В дадения  5 /пет/ дневен срок за доброволно освобождаване на имота, описан по-горе, същият не е предаден и продължава да се ползва от Людмил Маринов Съботинов без правно основание.

         Задълженията за наем, които са  в размер на 539,99лв за 2011г., 539,99лв. за 2012г., 539,99лв. за 2013г., както и законната лихва за просрочените плащания  не са изплатени и доказателства за извършените плащания не са представени в администрацията на Община Плевен.

         В дадения в Уведомлението 5/пет/ дневен срок, адресатът не е внесъл възражение до Кмета на Община Плевен поради това, че не получил уведомлението, каето му е изпратено веднъж с писмо с изх. № РД 94Л – 792 – 1/02.04.2014г. и втори път с куриерска фирма „Стар пост“ ООД от 09.05.2014г. Поради невъзможност за връчване на уведомлението е изготвено ново  уведомление с изх. № РД 94Л – 792 – 1/21.05.2014г., което е обявено публично на интернет страницата на Община Плевен, публикувано е във вестник „Посредник„ бр. 94/23.05.2014г. и е изпратено с писмо с изх. № РД 10 – 14 – 10/22.05.2014г. до Кметство гр. Славяново за публично обявяване.

 При така изяснените правни и фактически обстоятелства и на основание чл. 34, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и уведомление с изх. № РД 94Л – 792 – 1/21.05.2014г на Кмета на Община Плевен.

 

 

    НАРЕЖДАМ :

 

     1. Людмил Маринов Съботинов с ЕГН 7811244063 с постоянен адрес: гр. Славяново, ул. „Цанко Бакалов„ № 3 да ОСВОБОДИ ДОБРОВОЛНО заеманият, без правно основание, общински имот, представляващ земеделска земя – пасище, мера с номера по КВС имот № 000385 с площ 89,999дка, категория VI, в местност „няма„ при граници и съседи: 000173 полски път на Община Плевен, 501250 нива на Ефросина Йорданова Мензилева, 000176 полски път на Община Плевен, 508150 нива на Димитър Атанасов Цинев, 508160 нива на „Агро Поа Инвест“ АД, 508171 нива на Светлозар Иванов Дичевски, 508172 нива на Светослав Аспарухов Лазаров, 508181 нива на “С. И. Г“ ООД, 508182 нива на Ристем Мехмед Халкоглу, 508190 нива на „Агро Поа Инвест“ АД, 000165 полски път на Община Плевен, находящ се в землището на гр. Славяново, в 3/три/дневен срок от датата на получаване на настоящата Заповед.

     2. За деня на доброволното освобождаване на общинският имот Людмил Маринов Съботинов следва да уведоми сектор „Земеделие и Гори при Община Плевен, находящ се на пл. „Възраждане„ № 1, ет.2, ст. 221 с оглед на приемо-предаването на имотите и изготвяне и подписване на протокол в тази връзка.

     3. При липса на доброволно изпълнение на 30.06.2014г. от 10,00 часа,  Комисия в състав:

Председател: Илияна Николова Нинова – гл. експерт в сектор „ Земеделие и Гори”

Членове: Дилян Балабанов инспектор обществен ред към звено „Инспекторат” при Община Плевен

Бойко Русанов инспектор обществен ред към звено „Инспекторат” при Община Плевен

Христо Таренгов – Кмет на гр. Славяново

Мирослав Вачев - гл. специалист отдел “УС”

            Със задача: да изземе по административен път описаният в т.1 общински имот, представляващ земеделска земя – пасище, мера с номер по КВС № 000385 с площ 89,999дка, находящ се в землището на гр. Славяново.

 При неосигуряване на доброволен достъп до имота, същият да се осъществи принудително, което да се отрази в протокол. За нанесените в имота вреди и щети да се състави подробен констативен протокол. В протокола да се отразят извършените действия, състоянието на имота и нанесените вреди и щети, с оглед осъществяване на по-нататъшни действия от страна на Община Плевен.

          Протоколът да се подпише от членовете на комисията и от Людмил Маринов Съботинов. При отказ на г-н Съботинов да подпише протокола същото да бъде надлежно удостоверено.

         4. Съгласно чл.65  от Закон за общинската собственост, Директорът на ОД на МВР град Плевен да осигури съдействие на органите на Националната полиция за изпълнение на заповедта.

          Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Плевен, в един местен ежедневник и на публично място в Кметство гр. Славяново.

          Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Ангелова – началник сектор „Земеделие и Гори при Община Плевен.

                   Настоящата заповед да се връчи на Десислава Ангелова – началник сектор „Земеделие и Гори„ при Община Плевен и Директора на ОД на МВР-Плевен, а копия от нея на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14/четиринадесет/дневен срок от съобщаването й по реда на АПК, като съгласно чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост обжалването не спира изпълнението на същата.


 

Арх. Трифон Иванов
За Кмет на Община Плевен      

 

Забележка: арх. Трифон Иванов е Вр. ИД Кмет на Община Плевен на основание Заповед № РД 10 – 748/05.06.2014г. на Кмета на Община Плевен.